IFM IF5955 | If5955 Ifm Ifb3002-Bpkg/V2A/10-55V/3M/Bh | Rexeluk